Regulamin/polityka prywatności

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.DEKOR-GIFTS.EU

z 25.05.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach  strony internetowej.

4. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod www.dekor-gifts.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonu

Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

Jeżeli klient kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę VAT musi:

 • przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,
 • przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.
 • Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów - bez NIP nabywcy.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem

www.dekor-gifts.eu

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.dekor-gifts.eu, prowadzony jest przez BARBARA MISIAK, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK UL. DWORCOWA 123 43-262 RADOSTOWICE. (adres rejestracji prowadzenia działalności: UL. DWORCOWA 123, 43-262 RADOSTOWICE, adres do korespondencji: UL. DWORCOWA 123, 43-262 RADOSTOWICE) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 651 000 22 3, REGON 273821550 , adres poczty elektronicznej: biuro@dekor.pless.pl

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach strony internetowej;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach strony internetowej;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.

2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 7,0 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies oraz Javascript.

b.) Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,  Zalecana szerokość ekranu: 1024x768.

2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dekor-gifts.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze strony internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej jest rejestracja w jego ramach.

3.2.Rejestracja następuje poprzez przesłanie danych firmy na adress mail biuro@dekor.pless.pl

3.3. Po weryfikacji danych Klienta zostaje wysłany kod aktywacyjny do strony internetowej (LOGIN, HASŁO).

3.4. DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze strony internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w strony internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów strony internetowej,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DEKOR IMPORT EXPORT.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze strony internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Strona internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.dekor-gifts.eu dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez przesłanie e-mail na biuro@dekor.pless.pl

4.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze strony internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie otrzymania zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.6. Ceny po zalogowaniu są cenami po rabacie klienta.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską.

 2. Koszty wysyłki ponosi klient gdy zamówienie jest poniżej 2000zł brutto dodatkowo doliczamy kwotę 19zł za każdą paczkę do 30 kg a jeśli przesyłka jest za pobraniem 22zł za każdą paczkę do 30 kg . Jedynie w przypadku, gdy suma zamówienia przekracza kwotę 2000 zł brutto, koszty przesyłki przerzucone są na sprzedającego.

 1. Koszty dostawy wynoszą do 30 kg bez pobrania 19 pln, za pobraniem 22 pln - za każdą paczkę do 30 kg.

 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 2. Po nadaniu przesyłki poinformujemy Państwa o numerze listu przewozowego oraz przewidywanym terminie dostawy.

5.2 REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
 2. Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dekor-gifts.euoraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2.Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.)   Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
b.) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
c.) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
d.) przelewem na numer konta bankowego  64 1090 1652 0000 0001 3315 2738Bank: Santander Bank Polska

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

 • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

 • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

 • dostarczania prasy; oraz

 • usług w zakresie gier hazardowych.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK UL. DWORCOWA 123, 43-262 RADOSTOWICE

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Nie odbieramy zwrotów za pobraniem.

7,7, Zwrot towaru na odległość dla firm

W jej treści zostanie dodany przepis art. 38a, który będzie stanowił, że przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziale dot. prawa odstąpienia od umowy, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca dokona zakupu towaru dla swojej działalności, a nie ma fachowej wiedzy o danym towarze, to jest traktowany jak konsument. Zatem, może odstąpić od umowy i zwrócić towar kupiony na firmę w terminie 14 dni.

W praktyce, przedsiębiorca, który dokonuje zakupu towarów lub usług będzie oceniany przez pryzmat jego wpisu w CEIDG. Jeżeli ujawnione w ewidencji kody PKD będą wskazywały, że zawodowo zajmuje się czynnościami, których dotyczy umowa, to wówczas nie będzie uznawany za konsumenta, ale a profesjonalistę.

7.8. Zwrot towaru zakupionego bezpośrednio w siedziebie Dekor Import Export dla firm

Jeżeli przedsiębiorca dokonał zakupu w sklepie, to możliwość zwrotu towaru jest uzależniona od dobrej woli sprzedawcy. Żadne przepisy prawa nie zobowiązują sprzedawcy do przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli ten został zakupiony stacjonarnie (nie mówimy o reklamacjach)

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@dekor.pless.pl. DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 2. Każdą paczkę podczas odbioru od kuriera należy sprawdzić pod względem zawartości. Jeżeli w paczce znajdują się stłuczone produkty lub braki należy z kurierem spisać protokół, w którym będzie to uwzględnione. Reklamacje stłuczonych towarów lub braków bez protokołu podpisanego przez kuriera oraz paragonu lub faktury nie będą uznawane.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania STRONY INTERNETOWEJ , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu strony internetowj.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony Klient może zgłaszać pisemnie na adres: DEKOR IMPORT EXPORT, UL. DWORCOWA 123, 43-262 RADOSTOWICE lub mailowo pod adres biuro@dekor.pless.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.

 1. DEKOR IMPORT EXPORT BARBAR MISIAK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 2. Każdą paczkę podczas odbioru od kuriera należy sprawdzić pod względem zawartości. Jeżeli w paczce znajdują się stłuczone produkty lub braki należy z kurierem spisać protokół, w którym będzie to uwzględnione. Reklamacje stłuczonych towarów lub braków bez protokołu podpisanego przez kuriera oraz paragonu lub faktury nie będą uznawane.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ  www.dekor-gifts.eu  DOSTOSOWANA DO ROZPORZĄDZENIA RODO 25.05.2018

1.   Polityka prywatności

1.1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest BARBAR MISIAK prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DEKOR IMPORT EXPORT BARBARA MISIAK (adres miejsca prowadzenia działalności: UL. DWORCOWA 123, 43-262 RADOSTOWICE adres do korespondencji: UL. DWORCOWA 123, 43-262 RADOSTOWICE) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6510002231, REGON 273821550, adres poczty elektronicznej: biuro@dekor.pless.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej i Sprzedawcą.

Możesz skontakować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@dekor.pless.pl) lub telefonicznie (322125040). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedzałku do piątku, w godzinach od 8,00 do 16,00.

Sklep internetowy www.dekor-gifts.eu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelakie niezbędne działania.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator zobowiązuje się

 • dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 • nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 • zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 • do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 • pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych..


1.2. Twoje podstawowe dane osobowe podczas rejestracji i dokonywania zakupów

Gdy zakładasz konto w serwisie dekor-gifts.eu, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres do korespondencji
 • Adres zamieszkania
 • Adres e-mail
 • numer telefonu
 • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz uzyskać fakturę VAT, także nazwę firmy, NIP i adres prowadzenia działalności, natomiast jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, a chcesz uzyskać fakturę VAT, także imię, nazwisko oraz adres zamieszkania                     

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu dekor-gifts.eu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. W tym wypadku nie masz możliwości korzystać w serwisu dekor-gifts.eu.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego powyżej.

1.3. Skąd mamy Twoje dane

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub zamówienia, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w Serwisie dekor-gifts.eu. Warunkiem dokonania zakupów w ofercie serwisu dekor-gifts.eu.pl jest podanie nastepujące danych do rejestraacji lub szybkiego jednorazowego zakupu:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • adres zamieszkania lub
 • adres doręczenia
 • numer NIP w celu uzyskania Faktury VAT
 • e-mail
 • telefon kontaktowy

Login i hasło, za pomocą których klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wylorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmiany hasła co 30 dni.

1.4. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Serwisu dekor-gifts.pl, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwa Hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem biuro@pless.pl. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Aby uniemożliwić korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny dekor-gifts.pl.

Przysługuje ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane są przetwarzane. Ponadto w każdym momencie u dostąpimy Tobie następujące informacje na Twoje żądanie:

 • cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane
 • jakie dane przetwarzamy
 • komu przekazujemy Twoje dane osobowe
 • jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Do twoich danych osobowych ma dostęp Barbara Misiak jako właściciel i administrator serwisu DEKOR GIFTS EU i w tym upoważnieni pracownicy dekor import export.

Dane te mogą być ponadto przetwarzane przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności obsługi księgowej

Kancelaria Tax Baron Rachunkowość i doradztwo Ryszard Baron

Nip 638-000-59-97

lub hostingu

www.pless.pl.

Twoje dane osobowe są każdorazowo przekazywane Przewoźnikom w procesie zlecania Usługi Kurierskiej. Lista Przewoźników wraz z ich pełnymi danymi stanowi Punkt 2.6.1 do Regulaminu Serwisu DEKOR-GIFTS.EU .

Przekazanie danych osobowych następuje:

 • na podstawie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Przewoźnikami,
 • niezwłocznie po wykonaniu przez Ciebie wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
 • w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.

1.6. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie dekor-gifts.eu

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej, w tym do

 • zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji w serwisie Dekor-Outlet.pl
 • kontaktowania się z Tobą
 • obsługi zgłoszeń dla firm kurierskich
 • obsługi reklamacji

Twoje Dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Dekor-Gifts.eu, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 RODO), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym

 • usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 • usługi marketingowe,
 • usługi windykacyjne,
 • usługi księgowości, rachunkowości,
 • usługi doradcze, konsultacyjne.
 • organy państwowe i Samorządowe, jak również Sądy Powszechne i Administracyjne

Administrator serwisu Dekor-Gifts.eu może przetwarzać następujące dane osobowe

 • Dane identyfikacyjne (Imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, login, numery telefonów, NIP, PESEL, REGON, numer wpisu do KRS, numer rachunku bankowego)
 • Dane adresowe zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, siedziby (kraj, miasto, ulica, nr ulicy, kod pocztowy, województwo)
 • Dane transakcyjne (dane handlowe)

Administrator serwisu Dekor-Gifts.eu ma prawo w szczególności, ale nie wyłącznie do wykonania następujących operacji w zakresie przetwarzania danych.

 • Zbieranie
 • Utrwalanie
 • Adoptowanie
 • Ujawnienie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa
 • niszczenie
 • usuwanie

Dane osobowe powierzone Administratorowi serwisu Dekor-Gifts.eu będą przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi, sprzedaży towaru/produktu, i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

1.7. Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane osobowe zostały prawidłowo zabezpieczone przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieprawnym dostępem do danych osobowych.

Twoje dane są w trybie art. 28 RODO czyli przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Serwisie Dekor-Gifts.eu  i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu Dekor-Gifts.eu

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej zgody Administratora i może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia szczególnych warunków określonych w art. 44 i nast. RODO.

 1.8. Wykorzystywane Pliki Cookies w serwisie Dekor-Gifts.eu

Serwis Dekor-Gifts.eu używa niewielkich plików, zwanych cookies.

Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie informacji na temat urządzeń, z których korzystają użytkownicy naszego Serwisu. Nasz sklep internetowy nie zbiera automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w tych plikach, podczas korzystania z naszej Witryny. 

Pliki cookies są wykorzystywane do

 • utrzymania sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu)
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika
 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartość naszej Witryny

Pliki cookies są automatycznie zapisywane na twoich urządzeniach. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć, aby blokować obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania Twojej przeglądarki internetowej. Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów.

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z Konta oraz Formularza Zamówienia, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do Konta oraz składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia. Usługobiorca ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Obok plików cookies Serwis Dekor-Gifts.eu może również gromadzić informacje zawarte w logach m. in. Państwa IP, w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu Dekor-Gifts.eu

1.9. Kontakt z nami

Wszelkie pytania i zastrzeżenia prosimy kierować do Administratora danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Barbara Misiak. Jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności wydają ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.

2.    ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.    nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Stronę internetową lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2.    marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. 

2.2.    W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi: 
2.2.1.    POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.
2.2.2.    DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.
2.2.3.    UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.
2.2.4.    Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000384905, NIP: 5252507706.
2.2.5.    DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000047237.
2.2.6.    K-EX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000326471.

2.2.7. GATEX z siedzibą w Pawłowicach (adres siedziby: ul. Zjednoczenia 16 a, 43-250 Pawłowice)numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000262728.

2,2,8, Abakmedia Dariusz Widlarz [lepszykurier.pl ul. Główna 64 34-123 Chocznia NIP: 551-233-99-45

4.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH przed wyjściem RODO 25.05.2018

4.1.    Korzystanie ze Strony internetowej oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Stronę internetową lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

4.2.    Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
4.2.1.    osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
4.2.2.    jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
4.2.3.    jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą - za prawnie usprawiedliwiony cel w tym wypadku uważa się marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

4.3.    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 4.2. Polityki prywatności.

5.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.    Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.    Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: 
5.2.1.    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.2.2.    wniesienia, w przypadkach wymienionych w pkt. 4.2.3., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
5.2.3.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w pkt. 4.2.3, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

5.3.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@dekor.pless.plalbo pisemnie na adres Administratora.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.    Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowaj.

6.2.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.    Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1.    Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.3.2.    Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

6.4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu strony internetowej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.